Diagnoza

Diagnoza zaburzeń

  • diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych: autyzm , zespół Aspergera
  • diagnoza zaburzeń neurologicznych w tym: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – ADHD
  • diagnoza trudności szkolnych: dysleksja ( trudności w czytaniu i pisaniu) , dysgrafia ( słaba sprawność ruchowa ręki piszącej, co prowadzi do nieestetycznego pisania), dysortografia ( popełnianie błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad ortografii), dyskalkulia ( trudności w nauce matematyki), wolne tempo uczenia się ( dziecko uczy się wolniej, aniżeli wskazuje na to jego wiek życia), gotowość szkolna ( określenie czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki szkolnej)
  • diagnoza zespołów genetycznych ( zespół Retta, zespół Turetta, zespół Turnera)
  • diagnoza zaburzeń emocjonalnych ( trudności w sferze emocjonalnej przejawiające się wycofaniem w kontaktach społecznych)
  • diagnoza zaburzeń psychicznych
  • diagnoza mutyzmu
boy-1637188_1920

Etapy diagnozy

W większości przypadków zanim zostanie postawiona pełna diagnoza psychologiczna jest ona poprzedzona obserwacją dziecka w jego naturalnym środowisku (w domu, w przedszkolu, w szkole, na podwórku, na placu zabaw, etc.), albowiem tylko obserwując dane zachowanie osobiście można postawić trafną diagnozę.

Wywiad z rodzicami, który jest pierwszym etapem rozpoczęcia procesu diagnostycznego jest drogą ku temu, by zdecydować gdzie będzie odbywała się obserwacja dziecka.

W przypadku zaburzeń z zakresu trudności szkolnych obserwacja nie jest konieczna, gdyż wystarczające jest badanie psychologiczne, opinia nauczyciela, rodzica i analiza wytworów ucznia (zeszyty, ćwiczenia, rysunki).

Natomiast w przypadku całościowych zaburzeń rozwojowych diagnoza to zawsze proces wieloetapowy (wywiad, obserwacja, badanie testowe).

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu

Centrum diagnostyczno – terapeutyczne
ul. Witosa 5
83-200 Starogard Gdański
Tel 506 125 851
karolina@centrumdt.pl